มีข้อผิดพลาด
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

พระราชบัญญัติ
-
 พรบ.-ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ-2546
พรบ.-ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ-2553
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ-ฉบับที่-3-พ.ศ.-2562

กฎกระทรวง
กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๔๖
กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖
กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์การแบ่งส่วนราชการภายในสถานศึกษาฯ พ.ศ.๒๕๔๗
กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖

หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา คัดเลือก บรรจุ ข้าราชการ สพฐ.
-
 ว 17 2556_การสรรหาโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ
ว 16 2551_การคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ
ว 18 2556_การอนุมัติคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้

 

หลักเกณฑ์ วิธีการบรรจุ คัดเลือก พัฒนา ประเมิน บุคลากรอื่น 38 ค (2)
-
 ว 10 2548_การประเมินบุคคลผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์(ตำแหน่งประเภททั่วไป)
ว 8 2556_มาตรฐานตำแหน่งชอง 38 ค(2) ทุกสายงาน
ว 30 2560_หลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนย้าย โอนมาเป็น 38 ค. (2)
ว 8 2562_หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง