Get Adobe Flash player
English Italian Portuguese Russian Spanish

เข้าสู่ระบบ

หนังสือราชการ

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

แผนการใช้จ่าย

- แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
  ประจำปี 2564

- แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
  ประจำปี 2563
- แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
  ประจำปี 2562
- รายงานการกำกับติดตาม
  รายไตรมาส
- รายงานผลการใช้จ่ายงบ
  ประมาณประจำปี 2561

กระดานถาม-ตอบ

    

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2560

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2560

Attachments:
FileDescriptionCreatorFile sizeDownloads
Download this file (1.กลุ่มวิชาภาษาไทย.pdf)1.กลุ่มวิชาภาษาไทย.pdf 9499 Kb5643
Download this file (10 กลุ่มวิชาสุขศึกษา.pdf)10 กลุ่มวิชาสุขศึกษา.pdf 1146 Kb1274
Download this file (11  กลุ่มวิชาพลศึกษา.pdf)11 กลุ่มวิชาพลศึกษา.pdf 15151 Kb6328
Download this file (12.กลุ่มวิชาดนตรีไทย.pdf)12.กลุ่มวิชาดนตรีไทย.pdf 2173 Kb1727
Download this file (13.กลุ่มวิชาดนตรีสากล.pdf)13.กลุ่มวิชาดนตรีสากล.pdf 762 Kb1067
Download this file (14.กลุ่มวิชาศิลปศึกษา .pdf)14.กลุ่มวิชาศิลปศึกษา .pdf 1243 Kb1123
Download this file (15.กลุ่มวิชาทัศนศิลป์.pdf)15.กลุ่มวิชาทัศนศิลป์.pdf 488 Kb874
Download this file (16.กลุ่มวิชานาฏศิลป์.pdf)16.กลุ่มวิชานาฏศิลป์.pdf 3902 Kb2547
Download this file (17.กลุ่มวิชาอุตสหกรรมศิลป์.pdf)17.กลุ่มวิชาอุตสหกรรมศิลป์.pdf 854 Kb1241
Download this file (18.กลุ่มวิชาเกษตรกรรม.pdf)18.กลุ่มวิชาเกษตรกรรม.pdf 2383 Kb1400
Download this file (19.กลุ่มวิชาคหกรรม .pdf)19.กลุ่มวิชาคหกรรม .pdf 1419 Kb1293
Download this file (2.กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ .pdf)2.กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ .pdf 12855 Kb7123
Download this file (20.กลุ่มวิชาประถมศึกษา.pdf)20.กลุ่มวิชาประถมศึกษา.pdf 4934 Kb3107
Download this file (21.กลุ่มวิชาปฐมวัย.pdf)21.กลุ่มวิชาปฐมวัย.pdf 14284 Kb5967
Download this file (22.กลุ่มวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว.pdf)22.กลุ่มวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว.pdf 2058 Kb6778
Download this file (23.กลุ่มวิชาวัดผลและประเมินผลการศึกษา.pdf)23.กลุ่มวิชาวัดผลและประเมินผลการศึกษา.pdf 1026 Kb1242
Download this file (24.กลุ่มวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา.pdf)24.กลุ่มวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา.pdf 5386 Kb2409
Download this file (25.กลุ่มวิชาบรรณารักษ์.pdf)25.กลุ่มวิชาบรรณารักษ์.pdf 786 Kb1124
Download this file (26.กลุ่มวิชาโสตทัศนศึกษา.pdf)26.กลุ่มวิชาโสตทัศนศึกษา.pdf 2355 Kb1313
Download this file (27.กลุ่มวิชาบริหารธุรกิจ.pdf)27.กลุ่มวิชาบริหารธุรกิจ.pdf 6002 Kb2883
Download this file (28.กลุ่มวิชาหลักสูตรและการสอน.pdf)28.กลุ่มวิชาหลักสูตรและการสอน.pdf 554 Kb617
Download this file (29 กลุ่มวิชาอุตสาหกรรมไฟฟ้า.pdf)29 กลุ่มวิชาอุตสาหกรรมไฟฟ้า.pdf 5304 Kb2736
Download this file (3.กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ.pdf)3.กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ.pdf 9906 Kb5158
Download this file (4.กลุ่มวิชาภาษาจีน.pdf)4.กลุ่มวิชาภาษาจีน.pdf 1069 Kb1096
Download this file (5.กลุุ่มวิชาภาษาญี่ปุ่น.pdf)5.กลุุ่มวิชาภาษาญี่ปุ่น.pdf 252 Kb603
Download this file (7.กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์.pdf)7.กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์.pdf 19162 Kb7854
Download this file (8.กลุ่มวิชาฟิสิกส์.pdf)8.กลุ่มวิชาฟิสิกส์.pdf 5393 Kb2833
Download this file (9.กลุ่มวิชาสังคมศึกษา.pdf)9.กลุ่มวิชาสังคมศึกษา.pdf 19465 Kb8073
Download this file (ประกาศรายฃื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบแข่งขันฯ ครูผู้ช่วย2560.pdf)ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบแข่งขัน คผช. 2560ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 25606973 Kb12347
Share

20 ข่าวล่าสุด

ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 1

ดร.กนิษฐา ทองเลิศ
ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต ๑

 

ผู้บริหาร

นายประพฤทธิ์ บุญอำไพ
รองผู้อำนวยการ
 สพป.ปทุมธานี เขต ๑

 

 

 ดร.วิเชียร วาพัดไทย
รองผู้อำนวยการ
 สพป.ปทุมธานี เขต ๑

 

ดร.จันทร์เพ็ญ เพ็ชรอ่วม
รองผู้อำนวยการ
 สพป.ปทุมธานี เขต ๑

 

มุมการเงิน

โรงเรียนคุณภาพ

เว็บไซต์หน่วยงาน

www.uprightschool.com

facebook

การแจ้งข้อร้องเรียน