more information rolex replica imitation replica rolex watches web replica watches Top Seller replica rolex blog link rolex replica click resources fake rolex Perfect tanie repliki zegarków look at more info rolex replica This Site replica watches At Lowest Prices replicas relojes.
Get Adobe Flash player
English Italian Portuguese Russian Spanish

เข้าสู่ระบบ

เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด

  

หนังสือราชการ

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูล 10 มิ.ย.

แผนการใช้จ่าย

- แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
  ประจำปี 2564

- แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
  ประจำปี 2563
- แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
  ประจำปี 2562
- รายงานการกำกับติดตาม
  รายไตรมาส
- รายงานผลการใช้จ่ายงบ
  ประมาณประจำปี 2561

กระดานถาม-ตอบ

    

    

Previous Next
  • 1
  • 2
(4 สิงหาคม 2564)การนิเทศ กำกับ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต รูปแบบ Active... Read more
(3 สิงหาคม 2564) ดร.วิเชียร วาพัดไทย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี... Read more
(30 กรกฎาคม 2564) นายไพฑูรย์ อรุณศรีประดิษฐ์... Read more
(เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2564) ดร.วิเชียร วาพัดไทย... Read more
(เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2564) ดร.จันทร์เพ็ญ เพ็ชรอ่วม... Read more
(เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2564) ดร.วิเชียร วาพัดไทย... Read more
(19 กรกฎาคม 2564) ดร.จันทร์เพ็ญ เพ็ชรอ่วม... Read more
(12 กรกฎาคม 2564) ดร.วิเชียร วาพัดไทย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี... Read more
(12 กรกฎาคม 2564) ดร.จันทร์เพ็ญ เพ็ชรอ่วม... Read more
(9 กรกฎาคม 2564) นายไพฑูรย์ อรุณศรีประดิษฐ์... Read more
(7 กรกฎาคม 2564) ดร.จันทร์เพ็ญ เพ็ชรอ่วม... Read more
(7 กรกฎาคม 2564) ดร.จันทร์เพ็ญ เพ็ชรอ่วม... Read more

 

Previous Next
  • 1
  • 2
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนโรงเรียนคลองสระ (สภาวิทยาอุทิศ) สิ่งที่แนบมา Read more
นางพิชชา อัมระปาล ตำแหน่งครู วิทยะฐานะ... Read more
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องคุณค่าพทัพยากรธรรมชาติ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม... Read more
การประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนชุมชนวัดหน้าไม้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 เอกสารประกอบ Read more

 

ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 1

นายไพฑูรย์ อรุณศรีประดิษฐ์
ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต ๑

 

มุมการเงิน

โรงเรียนคุณภาพ

โรงเรียนประชารัฐ

 

เว็บไซต์หน่วยงาน

www.uprightschool.com

facebook

การแจ้งข้อร้องเรียน